Byalagscafé

Byalagscafé den 23 april
UBBHULTSKOLANS VARA ELLER ICKE VARA har återigen varit uppe till diskussion.

Barn och utbildningsnämnden får inte sin budget att gå jämnt upp, och universallösningen man alltid återkommer till är att stänga mindre skolor på landsbygden. Är detta lösningen på BUN:s ekonomiska bekymmer, och vad betyder detta för Ubbhult? För att få svar på detta bjöd vi in kommunens politiker till byalagscafé den 23 april för att samtala kring detta. Ett fyrtiotal Ubbhultsbor deltog och representanter från Vänsterpartiet, Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna var på plats.

Det visade sig att för just Ubbhultsskolan, så hade detta tjänstemannaförslag skrotats i ett tidigt skede och inte ens tagits upp som ett förslag på politikernas dagordning. Däremot så är det fortfarande diskussion kring en del av kommunens andra landsbygdsskolor, och då främst mellanstadieenheter.

För Ubbhultsskolan råder politisk konsensus att den ska vara kvar och att det ska byggas ny skola på nuvarande plats. Däremot finns ännu inte några konkreta planer eller beslut på när detta ska ske eller hur den nya skolan kommer att se ut. När dessa planer har konkretiserats så kan det eventuellt bli aktuellt med en temporär stängning under byggnationen, men då av rent byggnadstekniska skäl.

Då ovanstående frågor delvis hör ihop med hur nybyggnationen i Ubbhult framskrider, blev det även diskussion kring detta. Det påtalades både från publik såväl som från våra politiker att det är viktigt med en helhetssyn. Och det är väl den sammanfattande slutklämmen från oss i Byalagen, att en skola är inte endast en skola. Vill vi ha en levande landsbygd så måste samhället i form av sin olika välfärdsinstitutioner också på olika sätt finnas på plats! Vi har ett gemensamt ansvar.

 

Byalagscafé den 8 mars 2016
ASKGRAVLUND var den stora frågan när byalaget fick besök av kyrkoherde Anders Reinholdsson

Vi började dock mötet med att tacka byns alla kvinnor för det stora arbete de gör, ofta i det fördolda, för byns välmående! Alla kvinnor fick med sig röda rosor hem efter mötet!

Sätila kyrkoråd har tagit emot vår skrivelse om att vi önskar få en askgravlund till Ubbhults kapell. Det har bildats en komitté som skall titta på de frågeställningar som finns kring detta såsom:

 • Länstyrelsen skall godkänna
 • Byggnadlov krävs
 • Svenska kyrkan skall godkänna det
 • Hur påverkas detta av det nya planprogrammet i Ubbhult?
 • Vilka möjligheter och eventuella problem har själva platsen?

Vi hade också en fortsatt diskussion om vi vill anordna en barockfestival i Ubbhult. Vi skall fortsätta att undersöka frågan!

Avslutningsvis redogjorde Anders för kyrkans syn på varför Ubbhultskolan julspel inte längre får vara i kapellet. Från kyrkans sida har man inte gjort några förändringar utan detta är helt och hållet ett nytt rektorsbeslut.

 

Byalagscafé den 11 februari 2014
TIGGERI var utgångspunkten för vårt samtal på caféet.

Bennie Åkerfäldt, romsk författare från Kinna besökte oss och gav oss en oerhört intressant och lärorik berättelse om romernas historia och situation i företrädesvis Rumänien. Visste du att alla romer i Rumänien levde som slavar till och med 1864? De har tvingats till ett utanförskap som är svårt att bryta, både av yttre såväl som inre orsaker. Marklösa, analfabetism, arbetslöshet leder till ett liv som kännetecknas av ur hand i mun. En kortsiktighet som krockar med vår fostran, men som får sin förklaring här.

Bennie hade ingen förståelse för dem som pratar om att förbjuda tiggeri. Det leder bara till ytterligare stigmatisering av romerna. Istället måste vi se varandra, våga mötas och våga lyssna på ditt hjärta! Ingen kan rädda hela världen men varje gång man hjälper en annan människa så betyder det något! I mötet förstår vi att vi alla är människor med våra fel och brister, men också vårat behov av omsorg och kärlek. Vad som måste till är skola, skola, skola. Först när romerna inte längre är rädda för siffror och bokstäver på papper, detta som alltid åsamkat dem så mycket lidande, först då har vi förutsättningar för ett jämställdare liv! För att få romer att våga och förstå vikten av denna resa behövs det romska förebilder!

Det pratas om att det är EU som har lösningen till detta problem. EU är allorstädes närvarande i Rumänien, överallt ses enorma infrastruktursatsningar. Ingen av oss har dock sett några EU-satsningar som kommer romer till del.

Arvid Eklund, Sätila är en av många markbor som engagerat sig i denna fråga enligt devisen moral före lag. Den så kallade tiggarinvasionen till Kinna 2013 bestod av en familj med fyra medlemmar! Efter att ha sett dem bo under läckande plastskynken i de kalla höstregnen så ordnades det fram bättre boenden i bland annat vandrarhem. Det skedde på privat initiativ då kommunen tvådde sina händer. Dock har det hela tiden funnits en dialog med kommun och olika församlingar om hur vi skall möta denna situation. Bland annat så skall fyra personer från Mark besöka denna familj i Rumänien i april månad.

 

Byalagscafé den 12 november 2013
SÄTILA VÅRDCENTRAL var temat på byalagscaféet.

Olga Högström, som varit tillförordnad vårdcentralschef i ett och ett halvt år men som slutar nu till nyår, berättade om en vårdcentral som varit väldigt ineffektiv, haft svårigheter att få behålla läkare samt haft vissa bemötandeproblem. Det har arbetats hårt på att förbättra detta och hon anser att man är på god väg.

Maritha Bäck, primärvårdschef berättade om en offentlig primärvård som haft svårigheter med att anpassa sig till det nya vårdvalet, det vill säga anpassa sig till en konkurrensutsatt marknad. Trots svårigheterna ansåg hon dock att detta till sist kommer att bli bra.

Representanter för Patientrådet, som bildades för ett halvår sedan, presenterade sig. En grupp med goda intentioner men som inte riktigt landat i sin roll än. Vi hoppas att så snart är fallet och mötet var enigt om att steg ett är att synas och då inte bara ha kontaktuppgifter på Ubbhults hemsida uten borde naturligtvis även finnas med på vårdcentralens hemsida!

Frågorna från Ubbhultsborna handlade mycket om bemötandefrågor, där vårdcentralen fick med sig ett antal konkreta tips att ta tag i omgående, vilket de lovade att göra!

En stor fråga gällde stafettläkarna, är det verkligen nödvändigt? Efter lite tafatta försök att ursäkta förekomsten, så var dock hela panelen rörande överens om att detta i princip inte är bra. Men några lösningar på problemet var det ingen som hade förrän efter mötet! Finns det något parti till exempel som kräver att man fördubblar intagningen till läkarutbildningen? Varför inför man inte olika bonussysem som premierar den som stannar på sin tjänst i flera år? Det kostar, men kostar mindre än stafettläkare och ger bättre läkare!

Från politikerhåll hade vi besök av Hanne Jensen (S) ordförande i Hälso och sjukvårdsnämnden för vårt område (beställarnämnd) samt Marith Hesse (M) vice ordörande i primärvårdstyrelsen (utförare). Bägge beskrev unisont en sjukvårdsorganisation som är gigantisk och så invecklad så att de knappt själva förstår den. Frågan som hängde kvar i luften efter mötet blir då, hur klarar sjukvårdspolitikerna av att ta beslut? Är det de som är drivande och visionära eller är de mera bara förvaltare och "vakthundar"? Om de är det senare kan man ju undra över numerären?

Frågan som absolut inte fick något svar var; gör det någon skillnad vilket parti man röstar på i regionvalet med tanke på att vi vill ha en bra vårdcental i Sätila?

 

Byalagscafé den 8 oktober 2013
UBBHULTSDRUMLINEN var temat på byalagscaféet.

Det var en nyfiken samling Ubbhultsbor som hade slagit sig till ro vid borden med kaffe och Vendlas goda kakor, men förväntningarna infriades inte fullt ut då vi tyvärr fick ett sent återbud p.g.a. sjukdom från Hans Lindqvist. Vi får göra nya försök till våren att lära oss om drumlinens historia!

Kvällen blev ändå lyckad då vi hade fler gäster som samtalade kring drumlinens roll idag och i framtiden, åtminstone vad det gäller byggnation och levnadsvillkor här i Ubbhult.

Tord Lundborg, chef för Bygg och Miljökontoret, redogjorde lite kort för Marks kommuns översiktsplan (ÖP) samt fördjupning nordväst (FÖP, där Ubbhult ingår). Dessa beräknas bli klara och politiskt godkända under 2014, den senare kanske först 2015.

Lisa Östman, Marks kommuns nya stadsarkitekt, presenterade sig och vad hennes arbete innebär.

Elena Eckhardt, planarkitekt på Marks kommun, berättade vad det innebär att Ubbhultsdrumlinen (som bara är en liten del av kommundelen Ubbhult) är klassad som riksintresse för naturvård. Skyddsvärden är terrängformation och landskapsbilden. Frågan är utlämnad till en subjektiv bedömning men följande rekommendationer finns:

 • Oförändrad markanvändning
 • Fortsatt jordbruk för bibehållen växling mellan öppen mark och lövskog
 • Bostäder och ekonomibyggnader för jordbrukets behov får tillkomma
 • Övrig bebyggelse får tillkomma i undantagsfall
 • Bebyggelsen ska utformas och lokaliseras med hänsyn till naturvärden och landskapsbild
 • Bygglovplikt för större ekonomibyggnader kan komma att införas

I Ubbhult finns det många som säger att det är svårt att få bygglov. Är det så? Våra gäster ville inte bekräfta den bilden, däremot är dessa processer ofta komplexa med motstridiga önskemål. Riksintresset värnar jordbruket, men när det småskaliga jordbruket håller på att försvinna, hur värnar vi då den klassiska landskapsbilden i Ubbhult? Miljöhänsyn gör att vi får en ny kommunal avloppsledning från Hägnen över Sjödal och vidare mot Sätila, med önskemålet om att centrera byggnation kring denna. Vilket går stick i stäv med nuvarande bebyggelsestruktur längs med drumlinen (riksintresset) samt Ubbhultsborna tydliga önskemål om att ha en fortsatt spridd bebyggelse. Ytterligare en försvårande faktor i detta samhällspussel är att Ubbhult är uppstyckat i väldigt många fastighetsägare, ofta med smala och avlånga markskiften.

 

Byalagscafé den 11 september 2013
MED LENNART BRUNANDER

Då tiden inte står still i Ubbhult bara för att våra caféer gör sommaruppehåll, så fanns det en hel del att berätta om. Bland annat följande:

 • Vad händer med Trygghetsvandringen? Vi försöker följa upp det men berörda politiker agerar som sömngångare i denna fråga.
 • Däremot är de tvungna att agera när skolan bett om om utökad 30-gräns. Vi har haft möte med kommunens trafikingenjör och det kommer ett förslag under hösten som förhoppningsvis innebär att 30-gränsen även inbegriper korsningen
 • Planprogrammet Ubbhult-Hägnen rör lite grann på sig. För närvarande pågår diskussioner mellan kommun och Trafikverket hur man skall se på, och vem som skall äga förbindelsevägen ner till Flygsnäs.
 • Postens paketutlämning i Bollebygd, vill vi ha det så? Det finns en namninsamling för att få den till Hällingsjö. Stöd detta och skriv på!
 • Det behövs ridvägar i Ubbhult. Hur får vi till det? Hästintresserat folk behöver samlas och fundera ut en strategi kring önskemål och möjligheter.

Efter "Ubbhultspunkterna" så var det dags att välkomna Lennart Brunander som entusiastiskt berättade om sitt liv, sin politiska resa och på köpet fick vi även lära oss om Marks kommuns resa!

 

Byalagscafé den 11 juni 2013
BESÖK FRÅN INGSERED

Vi började med ett oannonserat inslag som handlade om vår säkerhet.

Owe Tunefjord redogjorde för senaste utvecklingen kring hjärtstartare. Det arbetas för att få till en SMS-tjänst där alla som gått en HLR-kurs och anmält sig till denna tjänst kan få ett larm via SMS från SOS Alarm om man befinner sig 500 meter från larmplatsen. Något som verkligen skulle gagna oss såsom det ser ut i Ubbhult! Tjänsten kostar dock 1 miljon kronor och Västra Götalandsregionen har inte hittills varit villiga att ta denna kostnad. Det behövs ett opinionsarbete!

Richard Qvarfell från X-Fire i Örby demonstrerade en släckgranat som dämpar brandförloppet och köper oss tid tills brandkåren anländer. En väska med två granater kostar dock 18 750:- så det är mycket pengar för ett Byalag att samla in till! Frågan är om vi kan bearbeta våra försäkringsbolag att placera en eller flera sådana väskor här i byn?

Efter sedvanligt gott fika med rabarberpaj från Vendla var det dags för Anna-Leena Kuronen, enhetschef på Ingseredsstiftelsen, att berätta för oss vad man gör där. Ingsered startades upp av Sätila församling men tillhör sedan 1988 Göteborgs kyrkliga Stadsmission. Det är ett boende med 25 platser för människor med psykisk ohälsa och olika missbruk, oftast en blandning av många diagnoser. Även personalstyrkan består av 25 personer och det är bemannat dygnet runt. Ingseredsstiftelsen gör ett svårt men viktigt och lyckosamt arbete med medmänniskor som övriga samhälle inte kan eller orkar hjälpa. Idag är man Stadsmissionens flaggskepp och socialtjänsterna står i kö för att få hjälp med boendeplaceringar.

Varför en bom vid infarten? Det är nolltolerans mot droger på Ingsered. Därmed inte sagt att det då och då görs försök att få in droger. Langare är dock lata och orkar inte gå 1 km. En stängd bom är effektivaste sättet att hålla droger borta, var snäll och respektera detta och hjälp till!

Är det farligt på Ingsered? Det förekommer hotfulla situationer och polisingripanden. Rädsla och aggressioner riktar sig dock nästan aldrig mot hjälpare utan mot myndighetspersoner. Det är också ganska vanligt med avvikelser från Ingsered, då har man dock bara fokus på att komma till stan så fort som möjligt. Av de inbrott och annat som förekommer i Ubbhult finns det inga rapporter om samband med de boende på Ingsered!

Gäller inte allemansrätten på Ingsered? Jodå! Du är välkommen att promenera på  vägar och i skogen. Det finns en jättefin promenadslinga. Allemansrätt betyder dock lika mycket skyldigheter! Du får inte köra bil, vägen är privat, och som nämnts det handlar om allas säkerhet. Du får inte gå in i hus och hem och du får inte bada vid stranden närmast husen då den är till för de boende!

 

Byalagscafé den 14 maj 2013
LANDVETTER FLYGPLATS var temat på byalagscaféet.

Vi hade besök från Helena Wiberg, stabschef verksamhetsutveckling samt Maria Gelin, miljöchef på Landvetter flygplats.

Swedavia / Göteborg Landvetter Airport lämnar under 2013 in en ny tillståndsansökan enligt miljöbalken. Där ansöker man bl.a. om tillstånd för 120 000 flygrörelser ( start eller landning) istället för dagens tillåtna 80 000.

Man redogjorde också för ett imponerande miljöarbete och utveckling såväl hos flygplatsen som flygbranschen. Nödvändigt då verksamheten är en stor belastning för miljön. Vi bjöds också på en mängd statistik, som vi alla dock vet att det kanske inte säger hela sanningen!

Vi fick också lära oss att det oljeskimmer vi ser då och då ute i skogen i våra vattenpölar inte är flygfotogen, då dagens plan inte dumpar sådant. Istället kommer detta naturligt från våra myrmarker.

Idag sysselsätter flygplatsen 3500 personer men inom en tioårsperiod  räknar man med att sysselsätta 10 000 personer. Var skall de bo? Tågstation kommer att byggas under flygplatsen. Hela området från flygplatsen ner mot motorvägen kommer att industrialiseras och kommersialiseras. Först ut är ny bensinstation samt utbyggt hotell.

4 reaktioner på ”Byalagscafé

 1. Och varför skall 4 personer åka till Rumänien ? Vilka är det som åker och varför ? Det har skrivits mycket om dessa som kommer hit, men inte ett ord hur och vad det kostar att åka hit och var de får pengar till det. Men det kostar kommunerna att se till att de åker hem. Rumänien insamlingen har ju pågått i säker 30-40 år i Marks kommun vart har allt det som skickats tagit vägen. Det är många som har samma fråga. Att de slår upp sina läger i naturen , är ett brott mot allemansrätten.

 2. Hej, Först vill jag rätta ett sakfel: Rumänieninsamlingen är en organisation som bedriver långsiktig välgörenhet genom t.ex. sin second-hand-handel i Skene, samt att stödja olika projekt med pengar och gåvor. Kolla gärna med ansvariga för denna org. Den insamling som jag refererar till startade jag i nov. 2013 till stöd för familjen som riskerade liv och hälsa i sitt undermåliga läger. Har annonserats i MB. De som skall resa till Rumänien gör detta av eget intresse. För att få intryck och kunskap. Som jag ser det är problemet i Rumänien betydligt allvarligare än ett avsteg från vår, i sig viktiga, allemansrätt. Kommunens budget eller insamlingskontot kommer inte att belastas av vår resa! Bästa hälsningar, Arvid Eklund.

  1. Varför och hur dessa romer satsar sina sista pengar för en resa till Sverige fick man förståelse för genom att lyssna tilll Bennie Åkerfäldts berättelse. Det var dock ingen på vårt möte som ansåg att lösningen är att vår kommun betalar hemresor åt romerna, lika lite som att förbjuda tiggeriet eller låta dem bo i sina enkla och omänskliga plastskynkeläger. Att visa medmänsklighet behöver inte alltid belasta vare sig egen penningpung eller kommunens kassa. Det kräver dock att vi vågar se varandra i ögonen och handlar.

   Vill någon stödja Arvid Eklunds initiativ och skänka pengar till den romska familjen som besökte Kinna 2013 kan man betala in till bg 510-8592. Och som sagt, bidraget går oavkortat fram till berörda personer!

 3. Tack för ett besök på en informativ o trevlig sida. Hoppas detta sprider sej till alla små som stora byar i kommunen.Jag kommer samtala med min by över detta glada, jo ja menar det förstår att det måste finnas vara framtiden o ett sätt att få ungdomar att bli lite mera aktiva i olika viktiga framtida beslut o hur kommunen tänker i dom olika frågorna som berör deras framtid. M.V.H. Ebbe Beijer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.