Kategoriarkiv: Trygghet

Kommunikation med Trafikverket och Marks kommun om ny gång- och cykelväg

Trafikverket, med hjälp av sina konsulter arbetar vidare med GC-väg i Ubbhult enligt ett spår som vi i Ubbhult anser leder fel. Nu har vi fått ett PM om olika lösningar mellan de gamla stenmurarna mellan kapell och bygdegård. Efter bygdeföreningens medlemsmöte den 8 november 2018 har vi skickat ett svar där vi förklarar vi våra synpunkter och visar på en karta en alternativ sträcka som vi ser stora fördelar med:
 

Yttrande från Ubbhults Byalag och Kråkereds Bygdeförening angående projektering av ny GC-väg i Ubbhult

”Som vi kommunicerat tidigare är vi tacksamma för att Marks kommun och Trafikverket tittar på lösningar för GC-väg i Ubbhult då behovet av säkra bilfria vägar är stort. Men som vi också tidigare kommunicerat anser vi att uppdraget Trafikverket fått om att projektera GC-väg från Ubbhultsskolan till Kråkereds lada helt missar målet.

Målet bör vara att skydda oskyddade trafikanter, varför då knö ihop dem/oss med bilismen, där det är som mest trångt (passagen mellan kapell och bygdegård) när det finns alternativ? Korsningar av bilvägar är alltid ett riskmoment. Varför lägga GC-vägen i Ubbhults enda korsning, som dessutom sannolikt inom några år kommer att växa och bli en fyrvägskorsning? När det finns alternativ? Varför till Kråkereds lada? Den enda som har intresse av att ta sig dit är våra bönder.

Tänker vi oss en fortsättning därifrån i framtiden innebär det förr eller senare en korsning av landsvägen på sträckor där fri fart oftast gäller. Det innebär också att åkermark måste tas i anspråk vilket strider mot Ubbhultsbornas uttalade vilja, Riksintresset av Ubbhultsdrumlinen samt (beroende på vilken sida av landsvägen som skulle bli aktuell) fornminnesmärkta betesmarker.

Vi anser att gångöverfarter skall koncentreras till skolan och mellan kapellet och bygdegården. Med lämpliga åtgärder bör hastigheten på biltrafiken vara som minst vid dessa platser. Detta passar också in på de gångstråksbehov vi har och kommer att ha.

Vi bifogar en karta där vi föreslår en alternativ sträckning bakom kapellet, genom bostadsområdet som planeras på Hällingsjö Hus-tomten samt längs med skogsbrynet bort till Sjödalvägen. Denna lösning är så gott som helt befriad från kontaktytor med bilismen, i synnerhet landsvägen och väl anpassad till de planer som ligger i närtid i Ubbhult. Dessutom blir det ett både billigare såväl som trevligare promenadstråk.

Därav vänder vi oss emot alla de förslag på lösningar mellan kapellet och bygdegården som ÅF/Trafikverket skissat på i ett PM 2018-09-24. Motiven handlar om trafiksäkerhet, bevara kulturlandskap och bygd på bästa sätt samt att såsom uppdraget kring denna GC-väg presenterats tas ingen hänsyn till de nära föreliggande bebyggelseförändringar som kommer att ske i Ubbhult.

Parallellt med behovet av bilfria vägar finns starka önskningar om fartdämpande åtgärder. Detta har rektorn vid Ubbhultskolan påtalat för flera år sedan, detta påtalades vid Trygghetsvandringen 2013, detta påtalades under hela planprocessen i Ubbhult.

Hastighetsbegränsningen skulle behöva sänkas från skolan och söderut förbi kapellet och bygdeföreningen. På sikt ända bort till Hällingsjö Hus när det omvandlats till bostadsområde. För trafik från Kungsbackahållet skulle det (exempelvis vid Kråkereds lada) behövas fysiska påminnelser om att landsvägen övergår till bebyggelseområde i form av chikaner eller timglas-liknande lösningar.

Vi ser gärna en timglas-lösning i anslutning till bygdegård och kapell, som både kan fungera som säkert övergångsställe och fartdämpande åtgärd, samt fungera som en säker busshållplats (där bussen blockerar vägen vid stopp).

Den omfattande lastbilstrafiken till och från Interiörhuset bör få en utfart i södra änden av fastigheten (närmare Kråkereds lada) där sikten är fri och ingen gångtrafik i princip förekommer. Dagens lösning innebär stora risker där långtradare ska knixa sig ut mellan gående, skolbarn, besökande till kapell och bygdeförening, busshållplats och som sagt, dålig sikt för dessa chaufförer.

Med hopp om ett omtag, där vi tillsammans kan nå den mest optimala lösningen!

Ubbhult 2018-11-15