Uppföljning av samrådsmöte med Marks kommun

Samrådsmötet den 12 december med Marks kommun var mycket intressant och Ubbhultsborna hade många bra åsikter kring utvecklingen av Ubbhult som vi kommer skriva ner och skicka till kommunen. Vill du vara med och påverka hur kommunens framtidsvision av Ubbhult kommer se ut? Ta en liten paus i julfixet och gör din röst hörd!

Kommunikation med Trafikverket och Marks kommun om ny gång- och cykelväg

Trafikverket, med hjälp av sina konsulter arbetar vidare med GC-väg i Ubbhult enligt ett spår som vi i Ubbhult anser leder fel. Nu har vi fått ett PM om olika lösningar mellan de gamla stenmurarna mellan kapell och bygdegård. Efter bygdeföreningens medlemsmöte den 8 november 2018 har vi skickat ett svar där vi förklarar vi våra synpunkter och visar på en karta en alternativ sträcka som vi ser stora fördelar med:
 

Yttrande från Ubbhults Byalag och Kråkereds Bygdeförening angående projektering av ny GC-väg i Ubbhult

”Som vi kommunicerat tidigare är vi tacksamma för att Marks kommun och Trafikverket tittar på lösningar för GC-väg i Ubbhult då behovet av säkra bilfria vägar är stort. Men som vi också tidigare kommunicerat anser vi att uppdraget Trafikverket fått om att projektera GC-väg från Ubbhultsskolan till Kråkereds lada helt missar målet.

Målet bör vara att skydda oskyddade trafikanter, varför då knö ihop dem/oss med bilismen, där det är som mest trångt (passagen mellan kapell och bygdegård) när det finns alternativ? Korsningar av bilvägar är alltid ett riskmoment. Varför lägga GC-vägen i Ubbhults enda korsning, som dessutom sannolikt inom några år kommer att växa och bli en fyrvägskorsning? När det finns alternativ? Varför till Kråkereds lada? Den enda som har intresse av att ta sig dit är våra bönder.

Tänker vi oss en fortsättning därifrån i framtiden innebär det förr eller senare en korsning av landsvägen på sträckor där fri fart oftast gäller. Det innebär också att åkermark måste tas i anspråk vilket strider mot Ubbhultsbornas uttalade vilja, Riksintresset av Ubbhultsdrumlinen samt (beroende på vilken sida av landsvägen som skulle bli aktuell) fornminnesmärkta betesmarker.

Vi anser att gångöverfarter skall koncentreras till skolan och mellan kapellet och bygdegården. Med lämpliga åtgärder bör hastigheten på biltrafiken vara som minst vid dessa platser. Detta passar också in på de gångstråksbehov vi har och kommer att ha.

Vi bifogar en karta där vi föreslår en alternativ sträckning bakom kapellet, genom bostadsområdet som planeras på Hällingsjö Hus-tomten samt längs med skogsbrynet bort till Sjödalvägen. Denna lösning är så gott som helt befriad från kontaktytor med bilismen, i synnerhet landsvägen och väl anpassad till de planer som ligger i närtid i Ubbhult. Dessutom blir det ett både billigare såväl som trevligare promenadstråk.

Därav vänder vi oss emot alla de förslag på lösningar mellan kapellet och bygdegården som ÅF/Trafikverket skissat på i ett PM 2018-09-24. Motiven handlar om trafiksäkerhet, bevara kulturlandskap och bygd på bästa sätt samt att såsom uppdraget kring denna GC-väg presenterats tas ingen hänsyn till de nära föreliggande bebyggelseförändringar som kommer att ske i Ubbhult.

Parallellt med behovet av bilfria vägar finns starka önskningar om fartdämpande åtgärder. Detta har rektorn vid Ubbhultskolan påtalat för flera år sedan, detta påtalades vid Trygghetsvandringen 2013, detta påtalades under hela planprocessen i Ubbhult.

Hastighetsbegränsningen skulle behöva sänkas från skolan och söderut förbi kapellet och bygdeföreningen. På sikt ända bort till Hällingsjö Hus när det omvandlats till bostadsområde. För trafik från Kungsbackahållet skulle det (exempelvis vid Kråkereds lada) behövas fysiska påminnelser om att landsvägen övergår till bebyggelseområde i form av chikaner eller timglas-liknande lösningar.

Vi ser gärna en timglas-lösning i anslutning till bygdegård och kapell, som både kan fungera som säkert övergångsställe och fartdämpande åtgärd, samt fungera som en säker busshållplats (där bussen blockerar vägen vid stopp).

Den omfattande lastbilstrafiken till och från Interiörhuset bör få en utfart i södra änden av fastigheten (närmare Kråkereds lada) där sikten är fri och ingen gångtrafik i princip förekommer. Dagens lösning innebär stora risker där långtradare ska knixa sig ut mellan gående, skolbarn, besökande till kapell och bygdeförening, busshållplats och som sagt, dålig sikt för dessa chaufförer.

Med hopp om ett omtag, där vi tillsammans kan nå den mest optimala lösningen!

Ubbhult 2018-11-15

Status på Ubbhults nya gång- och cykelnät

Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Mark Nordväst skickas härmed på samråd under tiden 2018-11-05–2019-01-07. Planens syfte är att ge beredskap och framförhållning
i den nordvästra delen av Marks kommun där bebyggelsetrycket är stort. Planen omfattar orterna Fotskäl, Hajom, Hyssna, Sätila och Ubbhult med omnejd.

Synpunkter på samrådsförslaget skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2019-01-07. Vi bifogar brev med ytterligare uppgifter om samrådet och hänvisar till planhandlingen på Marks kommuns hemsida.

Vi försöker få till ett byalagscafé/samråd kring detta, varifrån vi kan lämna en gemensam skrivelse, men inget datum bestämt ännu.

 

Medlemsmöte om lilla skolan

Tid och plats:
8 november kl 18.30 i Kråkereds bygdegård

Tema:
Lilla skolans öde har vi diskuterat länge alltmedan den blir i allt sämre skick. Svårigheten har handlat om krångligt och delvis felaktigt regelverk, ointresserad kommun, hur Ubbhult kommer att utvecklas samt sist men inte minst att inte äventyra föreningens ekonomi. Nu finns ett förslag om att göra en yttre renovering av väggarna. Kom och hjälp oss ta beslut i denna fråga!

Ubbhultsskolan

Ubbhultskolans vara eller icke vara har återigen varit uppe till diskussion.

Barn och utbildningsnämnden får inte sin budget att gå jämnt upp, och universallösningen man alltid återkommer till är att stänga mindre skolor på landsbygden. Är detta lösningen på BUN:s ekonomiska bekymmer, och vad betyder detta för Ubbhult? För att få svar på detta bjöd vi in kommunens politiker till Byalagscafé den 23 april för att samtala kring detta. Ett fyrtiotal Ubbhultsbor deltog och representanter från Vänsterpartiet, Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna var på plats.

Det visade sig att för just Ubbhultsskolan, så hade detta tjänstemannaförslag skrotats i ett tidigt skede och inte ens tagits upp som ett förslag på politikernas dagordning. Däremot så är det fortfarande diskussion kring en del av kommunens andra landsbygdsskolor, och då främst mellanstadieenheter.

För Ubbhultsskolan råder politisk konsensus att den ska vara kvar och att det ska byggas ny skola på nuvarande plats. Däremot finns ännu inte några konkreta planer eller beslut på när detta ska ske eller hur den nya skolan kommer att se ut. När dessa planer har konkretiserats så kan det eventuellt bli aktuellt med en temporär stängning under byggnationen, men då av rent byggnadstekniska skäl.

Då ovanstående frågor delvis hör ihop med hur nybyggnationen i Ubbhult framskrider, blev det även diskussion kring detta. Det påtalades både från publik såväl som från våra politiker att det är viktigt med en helhetssyn. Och det är väl den sammanfattande slutklämmen från oss i Byalagen, att en skola är inte endast en skola. Vill vi ha en levande landsbygd så måste samhället i form av sin olika välfärdsinstitutioner också på olika sätt finnas på plats! Vi har ett gemensamt ansvar.

 

Bokbuss

Bokbuss är en fin kommunal service och en av många fina fördelar med att bo på landet. Men för att kunna behålla denna service så måste vi använda den. Lånandet har gått ner på sistone, så låt oss hjälpas åt att ändra på detta!

Bokbussen besöker Ubbhult tisdagar varje udda vecka! Passa på att besöka den!

Turlista:

13:50- 14:10   Nordhult

14:20- 14:40   Sparven (förskolan)

14:45- 15:05   Humlan  (förskolan)

15:20- 15:35   Ubbhults Kapell

17:00- 17:45   Rydebacke

18:10- 18:40   Sjödal

Har du synpunkter på turlistan så hör gärna av dig till Byalaget eller direkt till bokbussen!

Byalagscafé 8 februari om nytt VA till Ubbhult

På ett mycket välbesökt café den 8 februari diskuterades det nya vatten och avloppsprojektet som precis har påbörjats i Ubbhult med grävning. Kommunens projektledare Karin Ahlgren samt entreprenörens representant var på plats och visade bilder, förklarade samt svarade på många frågor.

På nedanstående länk kan du se bildspelet inklusive kartor och faktaupplysningar:

http://www.mark.se/globalassets/b-bygga-och-bo/vatten-och-avlopp/overforingsledning/overforingsledning-etapp-1.5-informationsmote-satila-20170111.pdf